Wie doet wat?

Directie

Algemeen directeur

De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke op onze school. Zij staat in voor het personeelsbeleid, het preventiebeleid en het logistiek beleid. Zij wordt hierin bijgestaan door de technisch directeur en de preventieadviseur.

Mevr. Hannelore Dessein
Algemeen directeur
desseinhannelore@donboscosdw.be

Pedagogisch directeur

De pedagogisch directeur is verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactische beleid van de school. Hij wordt bijgestaan door de graadcoördinatoren en de leerlingenbegeleiders.

Dhr. Peter De Muynck
Pedagogisch directeur
demuynckpeter@donboscosdw.be

Dhr. Daan Terryn
Pedagogisch directeur
terryndaan@donboscosdw.be

Technisch directeur

De technisch directeur is verantwoordelijk voor de werking van de afdelingen (bouw, hout, elektriciteit, mechanica en de grafische afdeling). Hij ondersteunt de algemeen directeur bij het logistiek beleid. Hij wordt zelf bijgestaan door de technisch adviseurs en de preventieadviseur.

Dhr. Koen De Clus
Technisch directeur
TAC@donboscosdw.be

Graadcoördinatoren

De graadcoördinator is de persoon die in samenwerking met de leerkrachten de beleidslijnen uitzet voor de leerlingenbegeleiding van zijn/haar groep. Hij/zij bemiddelt tussen leerlingen, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen ouders en leerkrachten en tussen leerlingen en hun ouders. Wanneer een ouder naar school telefoneert, wordt hij/zij doorverbonden met de graadcoördinator of met de leerlingenbegeleider. De graadcoördinator werkt ook nauw samen met de pedagogisch directeur, het C.L.B., de ondersteuners en de opvoeders van het internaat.

1ste graad:

Mevr. Franciska Gruwez (graadcoördinator) en
Mevr. Barbara Mestach (leerlingenbegeleider)
gruwezfranciska@donboscosdw.be

2de graad:

Dhr. Wim Bauwens (graadcoördinator) en
Dhr. Hannes De Loor / Dhr. Izmir Bajraktari (leerlingenbegeleiders)
bauwenswim@donboscosdw.be

3de graad:

Mevr. Ann Moreels (graadcoördinator) en
Dhr. Jolan Deviaene (leerlingenbegeleider)
moreelsann@donboscosdw.be

Technisch adviseurs

De technisch adviseur leidt een afdeling. Elke afdeling is een bedrijf op zich. Het is de taak van de technisch adviseur om te zorgen voor de dagelijkse werking van de afdeling door het pedagogisch-didactisch luik te bewaken, de leerkrachten te ondersteunen, bestellingen te doen, contacten te leggen en te onderhouden met de bedrijfswereld, de stages op te volgen, werken of bestellingen te laten uitvoeren, enz.

Mevr. Nele Callaert
Technisch adviseur Bouw
callaertnele@donboscosdw.be

Dhr. Mario Standaert
Technisch adviseur Elektriciteit
standaertmario@donboscosdw.be

Dhr. Anselm Roose
Technisch adviseur Grafische
rooseanselm@donboscosdw.be

Dhr. Jan Dierick
Technisch adviseur Hout
dierickjan@donboscosdw.be

Dhr. Chris De Clercq
Technisch adviseur Mechanica
declercqchris@donboscosdw.be

Leerkrachten

Op school zijn het de leerkrachten die het moeten doen op de werkvloer. Er zijn leerkrachten die algemene vakken (bv. aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, Engels,...) geven, leerkrachten die technische vakken (bv. stabiliteit, engineering elektriciteit, webdesign, onderzoek, technisch tekenen,...) onderwijzen en leerkrachten die praktijkvakken geven. Maar een leerkracht is veel meer dan dat: naast het lesgeven, moet hij ook opvoeden, vakexpert zijn, kunnen organiseren, op de hoogte blijven van vernieuwingen, gesprekspartner zijn van ouders, open staan als vertrouwenspersoon van leerlingen en als teamspeler functioneren. We zijn deze groep mensen op school dan ook bijzonder dankbaar.

Preventieadviseur

De preventieadviseur heeft als taak er op toe te zien dat alle participanten op school in een gezonde en veilige omgeving kunnen functioneren. Hiervoor volgde de preventieadviseur verschillende opleidingen. Onveilige situaties detecteren, nieuwe apparaten en machines labelen, evacuatieoefeningen organiseren, toezien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden, de school voorzien van de gepaste signalisering, procedures uitschrijven, de wetgeving op de voet volgen,... Hij heeft een adviserende bevoegdheid en probeert iedereen op school duidelijk te maken dat veiligheid een levenshouding moet zijn.

ICT-team

Team dat het uitgebreid server- en computerpark op onze school beheert.

Ondersteunend personeel

Team dat zowel opvoedkundige als administratieve taken op zich neemt in steun van de directie, de graadcoördinatoren en de technisch adviseurs.

Onderhoudspersoneel

Team dat instaat voor de netheid op school en de logistieke ondersteuning.

De mensen van het onderhoudspersoneel zorgen niet enkel dat de lokalen, gangen, speelplaatsen, toiletten, afdelingen netjes blijven, maar staan ook in voor de logistieke ondersteuning van allerlei activiteiten en voor de kleine herstellingen. Net zoals alle andere geledingen zijn zij een belangrijke schakel in het geheel.

Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt een leerlingenraad of leerlingenministerie samengesteld met leerlingen uit alle graden. Regelmatig wordt vergaderd over agendapunten die de leerlingen zelf doorgeven of die de begeleidende leerkracht aanbrengt. Diezelfde leerkracht legt voorstellen, bemerkingen,… voor aan de directie.

Schoolbestuur

De Inrichtende Macht of het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Zij zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.