Leerhindernissen

Sedert 1990 hebben wij ons geëngageerd om kinderen met leerhindernissen met de nodige zorg te omringen. het is een lange weg geweest van vallen en opstaan, maar wat we vandaag aan ouders beloven, maken we ook waar, ook al is blijvend communiceren tussen alle partijen noodzakelijk. Eén woord is fundamenteel in het welslagen van de begeleiding: BEGRIP!

Redicodi(s)maatregelen

Redicodi(s) staat voor remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren wat betekent aangepaste leerhulp bieden, een beperkte variatie aanbieden, hulpmiddelen aanbieden en toevoegen of vrijstellen van bepaalde doelen. Voor het M-decreet sprak men van sticordimaatregelen, een woord dat nog vaak gebruikt wordt.

Op onze school geloven we dat vele redicodimaatregelen voor elk kind een houvast bieden. Vandaar dat het korps gekozen heeft om een basispakket aan maatregelen toe te passen in hun dagelijkse werking.

Bij inschrijving van een nieuwe leerling voert een lid van het inschrijvingsteam een gesprek met de ouders. De informatie wordt genoteerd. Er wordt gevraagd naar het attest, het gemotiveerd verslag,...

Deze documenten worden ingescand en toegevoegd aan het leerlingenvolgsysteem op smartschool zodat de leerkrachten die les geven aan de leerling in kwestie de documenten kunnen inkijken. De inschrijver noteert eveneens de specifieke maatregelen die het kind in het verleden hielpen.

In de meeste gevallen volgt er een intakegesprek met de graadcoördinator. Inschrijver vult extrazorgformulier in.

Eind augustus is er een onthaalmoment voorzien voor alle leerlingen met ondersteuning.

Daarnaast informeert de graadcoördinator de klassenraad over de leerlingen die specifieke behoeften (uitgebreide maatregelenpakket) hebben. Een voorbeeld is laptopgebruik in de klas. De graadcoördinatoren maken per klas een overzicht van leerlingen met extra zorg. Dit is handig voor de leerkrachten die aan de klas lesgeven, vooral voor leerkrachten die maar één lesuur in de klas komen.

Daarnaast zitten zij samen om de overgang van zorgleerlingen van de ene graad naar de andere te bespreken zodat die overgang zo vlot mogelijk gebeurt.

Leerkrachten van het GOK-team voeren in de loop van september een gesprek met elke leerling over hoe zij de basismaatregelen ervaren. Er wordt besproken of leerlingen extra maatregelen nodig achten.

Dit wordt meegenomen naar de klassenraad door de graadcoördinator. Bij het bespreken van de leerlingen op de klassenraad in oktober wordt besproken of verdere redicodimaatregelen nodig zijn. Deze worden daar vastgelegd en aan de ouders gecommuniceerd via een brief én bij het oudercontact.

Bij leerlingen die tijdens het schooljaar instromen, wordt hetzelfde stappenplan gevolgd.

Gelijke onderwijskansen

Deze middelen worden driejaarlijks door de overheid toebedeeld aan scholen waar kinderen zitten die omwille van verschillende redenen minder kansen hebben dan de gemiddelde leerling. Onze school kan al 16 jaar rekenen op GOK-uren. Deze uren worden toegekend aan verschillende personeelsleden: het gaat over leerkrachten uit alle graden, een ICT-collega en mensen uit het middenkader. Dit team heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er heel wat initiatieven genomen werden die ondertussen vergroeid zijn in de werking van de school.