Evaluatie

Evalueren... een dagelijkse bezigheid

In onze maatschappij wordt er heel wat geëvalueerd. In de krant kan je de cijfers zien die ze toekennen aan voetbalspelers van eerste klasse. Ook scheidsrechters ontsnappen er niet aan. Maar niet alleen in de sport: ook nieuwe films, televisieprogramma's, boeken, CD's, wijnen,... worden met punten, smileys of sterren beoordeeld. Ook in heel wat televisieprogramma's wordt geëvalueerd: "Komen eten", "Met 4 in bed",... Als je er bij stilstaat, worden we vaak geconfronteerd met evaluatie.

Wat is evalueren?

Evalueren is een permanente activiteit die zich gedurende het hele schooljaar afspeelt op basis van concrete (objectiveerbare) waarnemingen, vaststellingen door de leraar, de lerarengroep en in groeiende mate door de leerling zelf.

Visie

De eindtermen en de daaruit voortgevloeide nieuwe leerplannen hebben het accent meer gelegd op het verwerven van vaardigheden, het leren leren, de sociale vaardigheden, de informatie- en communicatietechnologie en zelfstandigheid. Onze samenleving is de laatste decennia zodanig veranderd dat sommige opvattingen in het onderwijs grondig moesten worden herzien. De tijd van enkel overdrachtelijke, encyclopedische kennis en louter geheugentraining is voorgoed voorbij. Onze maatschappij wil mensen die geschoold zijn en voldoen aan de moderne eisen van onze samenleving. Het reproductieve karakter van overhoringen en proefwerken voldoet dus niet aan deze eisen. Integendeel, het zijn net de andere vaardigheden waarin de leerlingen moeten worden opgevoed, die voor de samenleving van het hoogste belang zijn geworden: zelfstandigheid, creativiteit, teamspirit, ICT, probleemoplossend denken en kunnen werken.

Doelstellingen

Als school willen wij aan de leerling en de ouders inzicht geven vanuit een positieve bezorgdheid voor elk individu: een inzicht in zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en vorderingen om zo het leerproces van de leerling te ondersteunen en te bevorderen.

Aan de leraar geven we concrete suggesties voor bijsturing van zijn didactisch handelen ten opzichte van de mogelijkheden van de leerlingen en ten opzichte van de vooraf bepaalde doelstellingen in het leerplan.

Een goede evaluatie moet voldoen aan...

De evaluatie moet valide of geldig zijn: de toets moet representatief zijn voor wat men wil meten en in overeenkomst zijn met de klaspraktijk. Men beoordeelt de mogelijkheden van de leerlingen aan de hand van realistische taken, overhoringen en situaties.

De evaluatie moet betrouwbaar zijn: onder betrouwbaarheid verstaat men de mate van vertrouwen die men mag hebben in een meetinstrument. Hoe langer en gediversifieerd een toets, hoe hoger zijn betrouwbaarheid. Dus beter 10 vragen over verschillende stukken leerstof dan 1 vraag over één onderdeel van de leerstof.

De evaluatie moet efficiënt en haalbaar zijn: de evaluatie moet gericht zijn op de vooropgestelde leerplandoelstellingen en binnen de beschikbare middelen en tijd kunnen doorgaan

De evaluatie moet objectief zijn: elke leerling moet gelijke kansen krijgen ongeacht zijn of haar sekse,sportieve aanleg, sociale vaardigheden, gedrag,…

De evaluatie moet doorzichtig of transparant zijn: de leerling moet alle informatie krijgen die nodig is om te zorgen voor een optimale voorbereiding én een adequate uitvoering van de evaluatieopdracht.

Breed evalueren

Net zoals de maatschappij verandert, willen we op school mee zijn met onze tijd. Naast de basiskennis zijn ook vaardigheden, attitudes, competenties belangrijk in onze maatschappij. Breed evalueren betekent; kijken naar een persoon in zijn geheel, naar zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, gemeten met verschillende instrumenten en in verschillende contexten geobserveerd.

Puntenboek

Op school werken de leerkrachten met het puntenboek op het digitaal platform smartschool. Alle punten die vrijgegeven worden na een overhoring, een persoonlijk werk of een andere soort evaluatie krijgen de ouders te zien. Ze worden verwittigd per mail dat er een evaluatie plaatsvond.

Rapport

Net zoals het puntenboek wordt het rapport na verschijnen, beschikbaar gesteld voor de ouders. Op die manier kan men beter voorbereid naar een oudercontact komen. Ook het rapport vind je terug via ons digitaal leerplatform smartschool.