Rotatiedrukker duaal

3de graad BSO 7de specialisatiejaar

Rotatiedrukker
Moderne coldset rotatiepers.

Wat is duaal leren?

De opleiding rotatiedrukker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere rotatiedrukkerijen.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie “rotatiedrukker”.

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

De opleiding rotatiedrukker duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied grafische communicatie en media.

In de opleiding rotatiedrukker duaal leert men het opvolgen en analyseren van productiegegevens van de rotatiepers, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstof/ drager aan de rotatie-procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

 • Werkt in teamverband.
 • Werkt veilig, ordelijk en milieubewust.
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften.
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen.
 • Beheerst en maakt gebruik van rotatiedruk als procedé of druktechniek.
 • Interpreteert de orderinformatie voor productie bij rotatiedruk.
 • Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma voor rotatiedruk.
 • Stelt periferische apparatuur in voor productie en controleert de instellingen.
 • Start en stelt de machine in voor productie (rotatiedrukproces).
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen rotatiedrukprocesinstallatie.
 • Start, bedient en stopt de rotatiedrukprocesinstallatie.
 • Drukt en beoordeelt het referentie exemplaar op overeenkomst met de door de klant gevraagde eisen/product.
 • Bewaakt het rotatiedrukproces en stuurt bij indien nodig.
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces.
 • Voert kwaliteitscontroles uit i.f.v. rotatiedrukken.
 • Voert preventief of curatief onderhoud uit aan de rotatiedrukprocesinstallatie.
 • Werkt de gedrukte producten af.
 • Maakt producten klaar voor verzending.

Toelatingsvoorwaarden:

De voorwaarden om bij de start van de opleiding rotatiedrukker duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding rotatiedrukker duaal zich situeert;
 • Ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding rotatiedrukker duaal arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn;
 • medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (éénmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).

Wat kan je worden:

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie “rotatiedrukker” niveau 4
 • Op de arbeidsmarkt kan je terecht in een rotatiedrukkerij.

Lessentabel

7de Rotatiedrukker duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Rotatie drukken 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40