Ouders

Het oudercomité

Naast  de  samenwerking  met  de  leerlingen  willen  we  ook  de  ouders  laten  participeren  in  onze  schoolse  werking.  De slaagkansen van jongeren verhogen als de school én de ouders die taak of engagement op zich nemen. Ons oudercomité wil niet  enkel  een  feestcomité zijn.  Zij  helpen  meedenken,  staan collega-ouders  bij, en  fungeren  soms  als  tussenpersoon. Uiteraard zijn ze ook betrokken partij bij organisaties zoals de opendeurdag, het oudercontact, het steakfeest,… Daarnaast organiseren ze zelf een ouderavond met een pedagogisch-didactisch onderwerp. In het verleden ging het over studiemethoden, internet,  leerhindernissen,  drugs,  smartschool…  Wie  het  oudercomité  wil mailen,  kan  dit  doen  op oudercomite@donboscosdw.be.

De schoolraad

De schoolraad is een vergadering waar 3 vertegenwoordigers van volgende groepen in zetelen: leerlingen, leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn de volgende:

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad   krijgt zelf informatie maar moet ook communiceren over de eigen werking.

Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …).

De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.