Evaluatiebeleid

Visie

De eindtermen en de daaruit voortgevloeide nieuwe leerplannen hebben het accent meer gelegd op het verwerven van vaardigheden, het leren leren, de sociale vaardigheden, de informatie- en communicatietechnologie en zelfstandigheid. Onze samenleving is de laatste decennia zodanig veranderd dat sommige opvattingen in het onderwijs grondig moesten worden herzien.De tijd van overdrachtelijke, encyclopedische kennis en louter geheugentraining is voorgoed voorbij. Onze maatschappij wil zulke mensen niet meer. Zij wil mensen die geschoold zijn en voldoen aan de moderne eisen van onze samenleving. Het reproductieve karakter van overhoringen en proefwerken voldoet dus niet aan deze eisen. Integendeel, het zijn net de andere vaardigheden waarin de leerlingen moeten worden opgevoed, die voor de samenleving van het hoogste belang zijn geworden: zelfstandigheid, creativiteit, teamspirit, ICT, probleemoplossend denken en kunnen werken.

Onze doelstellingen

Als school willen wij aan de leerling en de ouders inzicht te geven vanuit een positieve bezorgdheid voor elk individu: over zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en vorderingen om zo het leerproces van de leerling te ondersteunen en te bevorderen

Als school willen we aan de leraar concrete suggesties te geven voor bijsturing van zijn didactisch handelen tenopzichte van de eigen mogelijkheden van de leerlingen vooraf bepaalde en aan de leerling expliciet vermelde doelstellingen.

Een goede evaluatie moet voldoen aan...

De evaluatie moet valide of geldig zijn: de toets moet representatief zijn voor wat men wil meten en in overeenkomst zijn met de klaspraktijk. Men beoordeelt de mogelijkheden van de leerlingen aan de hand van realistische taken, overhoringen en situaties.

De evaluatie moet betrouwbaar zijn: onder betrouwbaarheid verstaat men de mate van vertrouwen die men mag hebben in een meetinstrument. Hoe langer en gediversifieerd een toets, hoe hoger zijn betrouwbaarheid. Dus beter 10 vragen over verschillende stukken leerstof dan 1 vraag over één onderdeel van de leerstof.

De evaluatie moet efficiënt en haalbaar zijn: de evaluatie moet gericht zijn op de vooropgestelde leerplandoelstellingen en binnen de beschikbare middelen en tijd kunnen doorgaan

De evaluatie moet objectief zijn: elke leerling moet gelijke kansen krijgen ongeacht zijn of haar sekse,sportieve aanleg, sociale vaardigheden, gedrag,…

De evaluatie moet doorzichtig of transparant zijn: de leerling moet alle informatie krijgen die nodig is om te zorgen voor een optimale voorbereiding én een adequate uitvoering van de evaluatieopdracht.

Breed evalueren

Net zoals de maatschappij verandert, willen we op school mee zijn met onze tijd. De tijd dat leerlingen enkel op de reproductie (papegaaienwerk) van kennis werden beoordeeld, is voorbij. Ook vaardigheden, attitudes, competenties zijn belangrijk in onze maatschappij. Breed evalueren betekent kijken naar een persoon in zijn geheel, naar zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, gemeten met verschillende instrumenten en in verschillende contexten geobserveerd. Deze manier van evalueren hebben we twee schooljaren ingang laten vinden in ons evaluatiesysteem.