Doventolk dienst

Zo'n 20 jaar geleden werd aan de directie, het onderwijzend personeel en het begeleidend CLB-centrum van onze school gevraagd of zij wilden meewerken aan het “doventolkenexperiment”.   Deze vraag werd gesteld vanuit het Sint-Gregoriusinstituut te Gentbrugge:  een school buitengewoon onderwijs voor o.a. dove en slechthorende leerlingen. Onze school kon op dat ogenblik al terugblikken op een jarenlange ervaring op het gebied van integratie van dove en slechthorende jongeren.  Wij hebben onmiddellijk het licht op groen gezet en sedertdien kijkt niemand meer op van de doventolken die in de algemene vakken hun werk doen. Ook medeleerlingen en leerkrachten doen inspanningen om een paar gebaren onder de knie te krijgen. En onze slechthorende leerlingen en doven... zij werken hun studies bij ons met succes af!